شما می توانید بدون برنامه هم کار خود را شروع کنید اما بدانید که احتمال شکست شما صد در صد می باشد. یک برنامه تجاری خوب ساختار هزینه ها و درآمد شما شکل میدهد و به شما کمک میکند مسیر رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را مشخص کنید.