استارتاپ ها باید واقع بین باشند چون برای اینکه بتوانند خود را از آب و گل دربیاورند زمان بیشتری نسبت به آنچه انتظار دارند، نیاز دارند. هزینه های کسب کار و زندگی شخصی خود را مشخص کنید. اگر به سرمایه گذار نیاز دارید، هر چه زود تر مذاکرات خود را شروع کنید.