ثبت شرکت بسیار مهم است . شما را در برابر تهدید های آتی از جمله سرقت برند، مناقشات داخلی بین شرکا و … محافظت می کند. ثبت شرکت را فراموش نکنید.