02177395710

منوهای نصب در پنل مدیریت

سرپرست

26

ژانویه'20

هشت سالش بود که برای خودش شرکت داشت

نسائء یی که در هشت سالگی شرکت داشت و کارآفرین بود. ماسان پن نساء موفق این قسمت از وقایع استارتاپیه است. با همراه می شویم را روایت ش را از زندگی پر فراز و نشیب اش بشنویم

مشاهده
طراحی شده توسط سایه سپید