02177395710

منوهای نصب در پنل مدیریت

مانوئل اوهانجانیانس

29

مارس'18

کارگاه انتقال تجربه مانوئل اوهانجانیانس

به گزارش نشریه وقایع استارتاپیه کارگاه انتقال تجربه مانوئل اوهانجانیانس در کارخانه نوآوری های وی برگزار شد. در این نشست صمیمانه و …

مشاهده
طراحی شده توسط سایه سپید