چشم انداز رهبری

مدیریت و رهبری​

قدرت چشم انداز: چگونه رهبران استثنایی آینده را شکل می دهند

در حوزه رهبری، یک ویژگی استثنایی که رهبران واقعاً تأثیرگذار را متمایز می کند، توانایی آنها در بیان یک چشم انداز قانع کننده است. این چشم انداز به عنوان یک نیروی هدایت کننده، الهام بخش و متحد کردن تیم ها به سمت یک هدف مشترک عمل می کند.

ادامه مطلب