مزیت نسبی عامل بقای شما در بازار است. از خودتان بپرسید چرا مشتریان باید از محصول یا خدمات شما استفاده کنند؟ آیا مشتریان حاضرند به اندازه ی کافی هزینه کنند؟ داشتن یک مزیت نسبی منطقی از واجب ترین اقدامات هر کسب و کاری به شمار می رود