مطمئن شوید دامنه مناسب با نام شما موجود باشد. سپس در اولین فرصت  آنرا خریداری کنید