قبل از اینکه رقبای شما نام های مناسب شما را در شبکه های اجتماعی تصاحب کنند، اکانت های موجود در اکثر شبکه های اجتماعی را ثبت کنید.