آب

مقالات

خلیج فارس

چندیست در رادیو و تلویزیون بین مجری و گوینده ها مد شده که برای احترام و اقتدار بیشتر از واژه خلیج همیشگی فارس استفاده می

ادامه مطلب