روزولت

دسته‌بندی نشده

خودت آقای خودتی

راه اندازی و رشد یک کسب و کار تا زمان بلوغ آن یک وظیفه قدیمی برای هر کارآفرینی است. با پیشرفت جوامع، مردم به طور منظم نیازهای جدیدی پیدا می کنند. یک کارآفرین از نیازهای مردم پول در میآورد.
(یعنی کارآفرین به نوعی آدم مردم است. چشم اش به دهان آنهاست. پولش را از آنها می گیرد.)

ادامه مطلب